Uncategorized

மதுபானம் மற்றும் சிகரட் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டன..சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி அதிகரிப்பட்ட நிலையில், பல பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.


அந்த வகையில் பல வகை மதுபானங்கள் மற்றும் சிகரெட்டுகளின் விலைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.


இலங்கையின் சில நிறுவனங்களின் பல வகை மதுபானங்களின் விலைகள் சராசரியாக 750 மில்லி லீற்றருக்கு 150 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.


இரண்டு வகை சிகரெட்டுகளின் விலைகளும் 5 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.


 Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *