Uncategorized

கனடாவில் குடியேற காத்திருப்போருக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்..! வெளியாகிய மகிழ்ச்சி தகவல்


குடியுரிமை

கனடா இந்த நிதியாண்டில் 3,00,000 புலம்பெயர்ந்தோருக்கு குடியுரிமை வழங்கவுள்ளது.


ஐஆர்சிசியின் மூத்த அதிகாரிக்கு அனுப்பப்பட்ட அரசாங்க குறிப்பின்படி இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.கனடா இந்த நிதியாண்டில் அதாவது 2022-2023 ஆம் ஆண்டில் 300,000 குடியேறியவர்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

300,000 புதிய குடியுரிமை

கனடாவில் குடியேற காத்திருப்போருக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்..! வெளியாகிய மகிழ்ச்சி தகவல் | Citizenship For 300000 Migrants Canada

தகவல்களின்படி, மார்ச் 31, 2023-க்குள் IRCC மொத்தம் 285,000 முடிவுகளையும் (decisions), 300,000 புதிய குடிமக்களையும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அரசாங்க மெமோவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஐஆர்சிசியின் செயல்பாடுகள், திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் பிரிவு ஒரு மூத்த அதிகாரிக்காக இந்த குறிப்பு வரைவு செய்யப்பட்டது.


ஒரு முடிவு (decision) என்பது ஒரு விண்ணப்பத்தின் மதிப்பாய்வு செய்வதாகவும், அது பின்னர் அங்கீகரிக்கப்படலாம், மறுக்கப்படலாம் அல்லது முழுமையடையாததாகக் குறிக்கப்படலாம்.குடியுரிமை இலக்கைப் பொறுத்தவரை, 300,000 அங்கீகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் குடியுரிமை உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

சத்தியப்பிரமாணம் 

கனடாவில் குடியேற காத்திருப்போருக்கு அடித்த அதிர்ஷ்டம்..! வெளியாகிய மகிழ்ச்சி தகவல் | Citizenship For 300000 Migrants Canada

சத்தியப்பிரமாணம் நேரிலோ அல்லது நடைமுறையிலோ எடுக்கப்படலாம், கனடாவில், கடந்த நிதியாண்டில் (2021-2022) 217,000 புதிய குடிமக்கள் வரவேற்கப்பட்டனர்.அதற்கு முந்திய ஆண்டில் 253,000 குடியுரிமை விண்ணப்பங்கள் செயலாக்கப்பட்டதாக்க தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *