செய்திகள்

முஸ்லிம்கள் வெளியேற்றப்பட்டு 32 வருடங்கள் – புத்தளத்தில் கறுப்பு சுவரொட்டிகள்வடக்கில் இருந்து முஸ்லிம்கள் வெளியேற்றப்பட்டு 32 வருடங்கள் ஆகின்ற இந்த நிலையில் அவர்கள் அதனை நினைவு கூறும் வகையில் யாழ் முஸ்லிம்கள் புத்தளம் பிரதேசத்தில் சுவரொட்டிகளை ஒட்டி நினைவுபடுத்துவதை காண முடிந்தது.
Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *